+421 51/290 16 95

QERP 416

QERP 416

Regulátor QERP je určený na vykompenzovanie účinníka siete a je vybavený vstupom pre pripojenie vysielacích elektromerov rozvodných závodov. Pre pripojenie impulzných elektromerov sa používajú aktívne paralelné vstupy P (činný) Q (jalový ind) i (jalový kap). Výstupy regulátora sú realizované pomocou spínacích relé 250V/5A AC. Dodávajú sa vo verzii s 6, 8 alebo 16 výstupmi. Ľubovoľné stupne je možné voliť ako kapacitné (kondenzátory) alebo indukčné (dekompenzačné tlmivky).

Regulácia sa prevádza cielene podľa potrebného kompenzačného výkonu. Pri zmene účinníka mimo nastavené pásmo si vypočíta požadovanú kapacitnú záťaž, vyberie si tomu odpovedajúce stupne a tie za nastavenú dobu regulácie pripojí alebo odpojí. Regulátor sa hlavne osvedčil u primárneho merania, kde v závode pracuje niekoľko samostatných kompenzácii. V tomto prípade sa zvolí jedna centrálna s regulátorom QERP a ta dolaďuje celkový účinník podľa merania rozvodných závodov.

Popis displeja

Na displeji sa v prevádzke normálneho režimu zobrazuje činný a jalový výkon v kW a kVAr, ďalej sa zobrazuje aktuálna hodnota účiníku a stav regulácie, ktorý môže nadobúdať tieto hodnoty:

Technické parametre

Nastaviteľné parametre  
požadovaný účinník 0,745 ind. až 1,000
rýchlosť regulácie 10 až 12000 sek.
najmenší kondenzátor 1 kVAr
Vstupy – výstupy  
počet výstupných relé 8, 12 ,16
zaťažiteľnosť výstupných relé 250V~ / 5A
napájanie 230V~ ±10%, max. 8VA
typ vstupov na pripoj. elektrom. Aktívny 12V= / 4mA
kategória prepätí v inštalácii II podľa IEC664
Prevádzkové podmienky  
pracovné prostedie trieda B2 podľa IEC654-1
teplota – prevádzková 0° až +50° C
teplota – skladovacia -20° až +70° C
relatívna vlhkosť 10 až 70%
EMC stupeň odrušenia Tr. A podľa ESN55011
Fyzikálne parametre  
čelný panel 144 x 144 mm
zástavná hĺbka 80mm
hmotnosť 0,9 kg
krytie IP20

Vonkajšie pripojenie regulátora

image29Na prvé tri stupne je možné pripojiť dekompenzačné tlmivky. Pri malých odberoch sa čas regulácie predlžuje úmerne poklesu činného výkonu oproti maximálnemu nastavenému.

Výhodou napojenia regulátora na merania RZ je presná kompenzácia v celom meranom rozsahu bez ohľadu na odoberaný výkon. Spodná hranica činného výkonu, kedy regulátor ešte pracuje je 50% výkonu prvého stupňa. To znamená, že pri kapacite prvého stupňa 2 kVAr je schopný regulovať od jedného kW činného výkonu. Pri nižšom odbere nereguluje a odpojí všetky výstupy. Horná hranica nie je obmedzená a môže byť rádovo i megawatty. Rovnakej presnosti v celom výkonovom pásme nemožno docieliť u regulátorov, ktoré vyhodnocujú prúd z prúdového meniča.