+421 51/290 16 95

Monitorovací a regulačný systém HMP-64M

Monitorovací a regulačný systém HMP-64M

Prístroj je určený na monitorovanie a reguláciu elektrickej energie, popr. ďalších energií ( plyn, teplo, voda apod.). Pripojuje sa na impulzné výstupy elektromerov, plynomerov atď.. Regulácia sa uskutočňuje cielene podľa aktuálneho výkonu, nastavenej krivky a naprogramovaných funkcií.

Prístroj má štyri vstupy, ktoré sa využívajú na pripojenie hlavného elektromeru, dvoch podružných elektromerov a vstup pre identifikáciu prebiehajúcej štvrťhodiny.

Vstupy 3 a 4 je možné používať ako opakovače, tzn. ich stavy sú kopírované na výstupoch s tranzistormi s otvoreným kolektorom. Výstupy sú tvorené 6 prepínacími kontaktmi relé 8A/250V~.

Prístroj je ďalej vybavený dvoma komunikačnými kanálmi. Cez štandardné rozhranie RS-485 je možné pripojiť PC v kancelárii energetika, regulátor QERP 416, poprípade podružné povelové moduly pre monitoring. Kanál COM je určený pre pripojenie modulu DCF, popr. rádiomodulu FM433.

Prístroj je ďalej vybavený obvodom reálneho času so zálohovacím napájaním na dobu cca 50 hodín, a pamäťou pre úschovu údajov na dobu 40 dní. Všetky údaje sú zobrazované na LCD displeji 2×16 znakov. Na čelnom paneli je takisto umiestnená ovládacia klávesnica a LED diódy pre signalizáciu paralelných vstupov. Funkcia sériového rozhrania je indikovaná LED diódami RX a TX.

Technické údaje

image06

Regulátor je osadený 6 výstupnými prepínacími relé 8A/250V~. Má 4 aktívne vstupy, pričom vstupy 3 a 4 sa duplikujú na výstupné optočleny. Napájanie aktívnych vstupov je vyvedené rovnako, je to nestabilizované jednosmerné napätie cca 12 až 18 V. Regulátor má taktiež výstupné rozhranie 485 a konektor COM pre ďalšie periférie (modulárny systém).

Hodiny reálneho času vydržia bez napájania minimálne 50 hodín. Všetky údaje v pamäti regulátora minimálne 10 rokov.

Základné zobrazenie

Pomocou šípok sa prepínajú zobrazenia výkonu a práce na hlavnom (H) a podružných elektromeroch (1 a 2), odhad práce práce hlavného elektromeru na štvrťhodiny (O) a úroveň regulačnej krivky (R). Pomocou + / – sa prepína zobrazenie času 1/4 hodiny a aktuálneho reálneho času.

Spôsob regulácie a vlastnosti regulátora:

Regulátor začína vyhodnocovať regulačnú krivku, ak je čas vo 1/4 hodine väčší ako čas „Začni regulovať“. Ak sa prekročí krivka regulácie (jej aktuálny stav možno zobraziť na displeji R = xxxx kWh), zapne sa relé trend a zobrazí sa T+ a v tomto okamihu sa začne počítať čas do vykonania regulácie, pričom sa na displeji tiež zobrazí stupeň, na ktorom bude vykonaná regulácia. Tento čas sa s pribúdajúcou prácou na hl. elektromere skracuje podľa nižšie uvedeného vzorca (viď Oneskorené vypnutie). Po uplynutí tohto času sa vyhodnotí odhad (na displeji O= xxxx kWh) a ak smeruje krivka spotreby nad nastavenú hodnotu Rmax, potom bude na danom stupni vykonaná regulácia, v opačnom prípade zostane stupeň v príprave na vypnutie, pokiaľ sa krivka spotreby nedostane pod regulačnú krivku. Reguláciu je možné vykonať tiež tzv. hladinovo (DINOV).

Regulátor je schopný si zapamätať stav regulácie pri výpadkoch napájania a tento obnoviť, ak je výpadok kratší ako 10 sekúnd. Stav sa neobnovuje, ak je čas 1/4 hodiny menší ako 10 sek., alebo ak je väčší než 14 min. 50 sek.

Priority časových nastavení výstupov:

Pre jednotlivé výstupy je možno nastaviť radu časových parametrov, ktoré sa môžu aj vzájomne kolidovať, preto platí nasledujúca tabuľka priorít (od najvyššej po najnižšiu):

  • blokovanie stupňa z pripojeného počítača – ručné ovládanie
  • časový povel k vypnutiu/ zapnutiu stupňa
  • maximálny čas vypnutia stupňa
  • minimálny čas vypnutia / zapnutia stupňa

Napríklad, ak je nastavený minimálny čas vypnutia stupňa na 20 minút a maximálny čas na 10 minút, potom sa daný stupeň po 10 minútach zapne, nie však skôr, pretože čas minimálneho vypnutia je nastavený na 10 min.

Údržba a servis

Regulátory HMP-64M nevyžadujú v priebehu prevádzky žiadnu údržbu. Pre spoľahlivú prevádzku je potrebné dodržať podmienky pripojenia uvedené v návode.

Pri uvedení do prevádzky je potrebné nastaviť reálny čas. Je žiadúce ho raz do mesiaca skontrolovať a v prípade prechodu na letný / zimný čas ho prestaviť.