+421 51/290 16 95

Energetický software pre PC – WINREG

Energetický software pre PC – WINREG

e obojstranne komunikovateľný obslužný software, vznikajúci niekoľko rokov na základe pripomienok a požiadaviek odberateľov. Pracuje v prostredí Windows 95/98/NT aj v sieti. Bol vytvorený tak, aby nebolo potrebné do počítača inštalovať žiadne komunikačné karty. Všetky prepojenia sú realizované prostredníctvom COM1(2)-RS-232. Z tohoto dôvodu je možné použiť akýkoľvek PC s minimálnou konfigurácipu 486/40 a inštaláciou Windows 95. Počítač je možné pripojiť cez prevodnú jednotku RSC kamkoľvek na linku, alebo priamo k modulu HMP cez RS-232. Základné okno programu môže tvoriť schéma Vášho podniku, kde je zobrazený stav regulácie priamo na jednotlivých vývodoch. Zobrazené podružné merania môžu priebežne indikovať momentálny odobratý výkon. Umožňuje on-line vizualizáciu, diaľkové nastavovanie, detailnú archiváciu priebehu odberov na hlavnom aj podružných elektromeroch, vykonané regulačné zásahy. Ukazuje schémy, grafy a tabuľky spotreby, výkazy pre rozvodné závody.

image19On-line vizualizácia: Na počítači je možné sledovať okamžité hodnoty jednak hlavného odberu, tak i podružných meraní. Samozrejmosťou je zobrazenie účinníku i stavu jednotlivých regulačných stupňov (zapnutý / vypnutý). Graficky je znázornený odber hlavného merania voči dojednanému a technickému 1/4 hod. maximu.

Ďiaľkové nastavovanie: Programom WINREG je možné nastavovať celý regulátor. Pomocou jednotlivých okien sa dá jednoduchým spôsobom nastaviť regulačná krivka (Pmax), konštanty jednotlivých vstupov (ako regulátora tak ďalších vstupných jednotiek), regulačné stupne a taktiež komunikácia s ostatnými expandérmi. Podľa potreby možno regulovať jednotlivé spotrebiče „ručne“ priamo z PC. Táto ručná regulácia je nadradená automatickej regulácii.

Archivácia údajov: Po spojení regulátora s PC sa automaticky začnú načítavať nenačítané údaje z regulátora do PC. V programe môžte údaje spracovať do tabuliek alebo do grafov. V grafoch sú hodnoty 1/4 maxima, podružných meraní, účinník a taktiež jednotlivé regulačné zásahy s dĺžkou doby regulácie. Všetky údaje je možné previesť do súboru txt a potom ich spracovávať ďalej napr. v Exceli.