+421 51/290 16 95

Monitorovací a regulačný systém E3

Monitorovací a regulačný systém E3

Princíp činnosti

Systém je určený na meranie a reguláciu odberu elektrickej energie. Jeho činnosť je založená na snímaní a vyhodnocovaní impulzov z elektromera, ku ktorému je zariadenie pripojené cez oddeľovací člen. Na základe vyhodnotenia impulzov sa vypočítava aktuálny odber elektrickej energie. Ten sa ďalej spracuje regulačnými algoritmami, ktorých výsledkom sú pokyny pre vypínacie spotrebiče, aby nedošlo k prekročeniu dohodnutého technického maxima.

Výstupné moduly

Prednosťou popisovaného zariadenia je, že popri vypínaní miestnych spotrebičov pomocou vlastných výstupov, umožňuje aj vypínanie na diaľku – po celom areáli podniku, pomocou prídavných vypínacích modulov pospájaných s centrálnou jednotkou jedinou komunikačnou linkou štandardu RS 485 , čo predstavuje významnú úsporu nákladov na kabeláži.

Výstupy zariadenia sa obvykle pripájajú na pomocné relé, ktorých rozpínacie kontakty ovládajú silové obvody vypínaných spotrebičov.

Vstupné moduly

Systém ďalej umožňuje meranie až dvanástich odberných miest, pričom je umožnená sumácia viacerých miest do jedného virtuálneho odbernéhomiesta. Odberné miesta môžu byť vzdialené od centrálnej jednotky a na ich snímanie sa používajú vstupné moduly, ktoré sa pripájejú na tú istú komunikačnú linku ako výstupné moduly. Synchronizáciu meracej periódy je možné previesť na ktoromkoľvek vstupnom module alebo na centrálnej jednotke.

Okrem spotreby elektrickej energie systém umožňuje merania rôznych iných druhov energií (plyn, voda, para, teplo…), pokiaľ je k dispozícii údaj o spotrebe vo forme impulzov.

Centrálna jednotka je vybavená mikropočítačom, ktorý zabezpečuje celú činnosť systému. Uživateľské rozhranie tvorí dvojriadkový displej s ovládacími tlačidlami. Umožňuje zobrazenie aktuálneho odberu, času, stavu regulácie, dosiahnutého maxima ako aj nastavenie niektorých konfiguračných parametrov. Mikropočítač je vybavený zálohovou pamäťou, do ktorej si ukladá namerané hodnoty odberu, informácie o regulačných zásahoch a iné údaje.

Regulátor
prevedenie DIN 35mm, šírka 6 ističových modulov
napájanie 230V, 3VA
vstupy 4 digitálne, opticky oddelené
výstupy 3, prepínací kontakt relé
displej LCD 2×16 znakov, podsvietený
pamäť údajov (archív) 32kB, zalohovaná
reálny čas áno
komunikačné linky 2x RS485
pripojiteľné periférie max. 15 vstupných a výstupných modulov
počítač PC
komunikačný prevodník KME22 pre Ethernet
Vstupný modul
prevedenie DIN 35mm, šírka 4 ističové moduly
napájanie 230V, 1VA
vstupy 4 digitálne, opticky oddelené
výstupy 1, prepínací kontakt relé
komunikačné linky 1x RS485
Výstupný modul
prevedenie DIN 35mm, šírka 4 ističové moduly
napájanie 230V, 1VA
výstupy 4 digitálne, tranzistorové
komunikačné linky 1x RS485

K dispozícii je aj sériové rozhranie RS232/485 , ktoré umožňuje pripojenie počítača PC . Pomocou neho je možné namerané údaje archivovať a následne vyhodnocovať v tabuľkovej alebo grafickej forme.

Technické prostriedky

Základom systému E3 je centrálna mikropočítačová jednotka s programovým vybavením zabezpečujúcim meranie a reguláciu odberu. K nej je možné pripojiť až 15 vypínacích modulov, umožňujúcich vypínanie vzdialených spotrebičov.

1. Centrálny mikropočítač

Je to kompaktné zariadenie umiestnené v plastovej skrinke umožňujúce pohodlnú montáž do rozvádzačov uchytením na DIN lištu 35 mm. Svojím zhotovením sa veľmi dobre hodí aj na montáž do štandardných ističových krabíc.

Najdôležitejšie technické údaje:

 • procesorová jednotka s 32 alebo 128 kB zálohovej pamäte
 • 4 digitálne, opticky oddelené vstupy 5 až 24 V js
 • 8 digitálnych, opticky oddelených tranzistorových výstupov max. 30 V js /1A; v zjednodušenej verzii výstupy nie sú osadené
 • 2 komunikačné rozhrania RS 485 a RS 232
 • uživateľské rozhranie tvorené dvojriadkovým presvetleným LCD a 4 tlačítkami
 • napájanie s externého zdroja 9 – 24 V, cca 1,5 W

2. Vypínací modul

Slúži na diaľkové vypínanie spotrebičov na základe povelov prijatých z centrálneho mikropočítača, s ktorým je modul prepojený komunikačnou linkou RS 485.

Technické údaje:
 • 4 digitálne, opticky oddelené tranzistorové výstupy max. 30 V js /1A
 • komunikačné rozhrania RS 485, 1200Bd
 • napájanie z externého zdroja 8 – 24 V, cca 50 mA

3. Napájací zdroj

K zariadeniu sa dodáva napájací zdroj s menovitým nestabilizovaným napätím 2x 9V a výkonom 5VA. Je umiestnený v plastovej krabici s možnosťou uchytenia na lištu DIN 35 mm. Možno ho použiť na napájanie centrálneho mikropočítača, vypínacieho modulu, prípadne aj ďalších súvisiacich prvkov (relé a pod.) pokiaľ ich celkový odber neprekročí dovolenú hodnotu.

Monitorovací a regulačný systém E3 vizualizačný program na PC

Programové vybavenie umožňuje pohodlné sledovanie priebehu merania a regulácie na osobnom počítači, ktorý sa pripája k regulátoru spravidla pomocou komunikačnej linky RS485 cez vhodný prevodník. Program poskytuje väčšinu údajov cez uživateľské rozhranie regulátora.

Aktuálny stav merania a regulácie:

  • Reálny čas a čas meracieho intervalu
  • Okamžitý a priemerný výkon hlavného merania
  • Okamžitý a priemerný výkon podružných meraní
  • Údaje o maximálnych nameraných výkonoch za sledované obdobie
  • Stav archívu nameraných hodnôt
  • Aktuálny tarif a regulačný stupeň
  • Informácie o regulačnom stave jednotlivých spotrebičov a vstupných signáloch

Diagnostické a konfiguračné údaje:

  • Dátum a čas resetu, výpadku napájania regulátora
  • Dátum a čas inicializácie a poslednej zmeny konfigurácie regulátora
  • Údaje o počte nekonfigurovaných elektromerov, regulačných stupňov a spotrebičov
  • Hodnota regulovaného výkonu pre vysoký aj nízky tarif, s možnosťou ich nastavenia

Záznam meracieho intervalu:

  • Tabuľkové a grafické zobrazenie priebehu regulácie aktuálneho a predošlého meracieho intervalu, ako aj intervalov dosiahnutia maximálnych hodnôt pre vysoký aj nízky tarif

Archívne záznamy:

 • Tabuľkové a grafické zobrazenia archívu nameraných hodnôt hlavného a podružných meraní.